کلید تشکیل اپک روغن پالم زده شد

کلید تشکیل اپک روغن پالم زده شد

رهبران مالزی و اندونزی روز شنبه منشور ایجاد شورای روغن پالم کشورهای تولیدکننده این محصول که تمام کشورهای تولیدکننده را برای کنترل قیمت جهانی این محصول دربر می گیرد، امضا کردند.