ديدار اعضاي خانه اقتصاد ايران با آيت الله هاشمي شاهرودي

ديدار اعضاي خانه اقتصاد ايران با آيت الله هاشمي شاهرودي

تعامل سازنده ميان دستگاههاي مختلف کشور در راستاي حل مشکلات اقتصادي نيازمند عملياتي شدن سياستهاي اصلي و کلان کشور و توجه بيشتر به راهکارهاي عملياتي اقتصاد مقاومتي است.