پیام بهبود آمار خرده‌فروشی در آمریکا چیست؟

پیام بهبود آمار خرده‌فروشی در آمریکا چیست؟

در ماه نوامبر و با شروع فصل خرید تعطیلات، قدرت‌نمایی نسبی مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر به این شد تا اقتصاد این کشور برای افزایش نرخ بهره برای اولین بار در یک دهه اخیر بیش از پیش آماده‌ شود.